Patenty na vynálezy

Patent je tzv. právo na vynález – vynález je konkrétní technické řešení, které řeší nějaký technický problém, který dosud nebyl vyřešen.

Aby byl na vynález udělen patent, musí splňovat tři základní podmínky:

  • Vynález musí být nový
  • Vynález musí být výsledkem vynálezecké činnosti
  • Vynález musí být průmyslově využitelný

Průběh udělení patentu na vynález

1 Rešerše na stav techniky

Prvním krokem, který není povinný, ale výrazně jej doporučuji, je rešerše na stav techniky – tato rešerše může odhalit patenty a patentové přihlášky, kvůli kterým by váš vynález nesplňoval podmínku novosti nebo vynálezecké činnosti.

Je třeba počítat s tím, že rešerše není nikdy stoprocentní, může ale odhalit, že shodné nebo podobné technické řešení již existuje. Podle nalezených spisů se pak koncipuje celá přihláška vynálezu.

2 Podání přihlášky

Dalším krokem je podání přihlášky. Přihláška vynálezu má svá specifika daná zákonem a metodikou úřadu průmyslového vlastnictví, nestačí tedy pouze popsat technickou funkci vynálezu. Přihlášku pro vás kompletně připravíme dle zadaných kritérií.

Přihláška se skládá z několika oddílů – samotného popisu, nároků, vztahových značek, obrázků atd.

3 Podání žádosti o úplný průzkum

Současně s podáním přihlášky je třeba požádat úřad průmyslového vlastnictví o úplný průzkum (anebo ve lhůtě do 3 let od podání přihlášky), na jehož základě úřad vyhotoví rešerši na stav techniky. Probíhá posouzení, zda technické řešení splňuje podmínky patentovatelnosti.

Během posuzování se může stát, že úřad bude požadovat úpravu podané přihlášky, upřesnění řešení nebo zúžení rozsahu ochrany s ohledem na známý stav techniky, což může podléhat naší dodatečné argumentaci.

4 Zveřejnění přihlášky úřadem

Pokud jsou splněny všechny formální požadavky, úřad přihlášku zveřejnění (18 měsíců po podání přihlášky), čímž se řešení popsané v přihlášce stává stavem techniky přístupným veřejnosti.

5 Udělení patentu

Pokud úřad průmyslového vlastnictví dojde k závěru, že technické řešení splňuje podmínku patentovatelnosti, je udělen patent. V opačném případě řízení o přihlášce skončí.

Patentová listina pak dává majiteli především právo zakázat třetím osobám užívat shodné technické řešení, které je patentováno.

Jakmile je patent udělen, je nutné jej každoročně udržovat pomocí pravidelných udržovacích poplatků, jejíž výši stanovuje úřad. Pokud nejsou poplatky hrazeny, patent zanikne. Celková doba ochrany je až 20 let od data podání přihlášky.

Zahraniční ochrana

Od podání přihlášky vynálezu vzniká tzv. priorita, která činí 12 měsíců – do této doby lze usilovat o ochranu uvedeného technického řešení kdekoliv na světě různými cestami.

Různé druhy zahraniční ochrany
  • Evropský patent (EP) – sdružuje všechny evropské země (i mimo EU) a některé přidružené
  • Mezinárodní přihláška (PCT) – jejíž členy je v současné době přes 150 států světa
  • Regionální ochrana v rámci eurasijského systému aj.
  • Jednotlivé národní patenty v rámci celého světa

Vždy hledám pro klienta to nejlepší řešení, kterou cestou se vydat.

Neváhejte se na mě obrátit